Regulamin programu e-Skarbonka

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „E-SKARBONKA” PROWADZONEGO PRZEZ FIRMĘ PROMAG S.A.

OBOWIĄZUJE OD 14.07.2017 do odwołania

(Zmiana Regulaminu obowiązująca od 5 kwietnia 2022)

1. Program Lojalnościowy

„E-SKARBONKA" jest to sprzedaż premiowa, zwana dalej Programem Lojalnościowym lub Programem, organizowana w sklepie internetowym e-promag.pl .

2. Podmiot organizujący

Program Lojalnościowy Program jest organizowany przez firmę PROMAG S.A. zwaną dalej Organizatorem, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Maya 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000013278.

3. Obszar, na którym organizowany jest Program Lojalnościowy

Program jest przeprowadzany na terenie całej Polski.

4. Czas trwania Programu Lojalnościowego

Program przeprowadzany jest w terminie od 14.07.2017 do odwołania.

5. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

Uczestnikami Programu Lojalnościowego mogą zostać tylko podmioty gospodarcze zarejestrowane w bazie klientów oraz dokonujące zakupów w PROMAG S.A. poprzez sklep internetowy e-promag.pl.

Uczestnika uznaje się za przyjętego do Programu Lojalnościowego po zarejestrowaniu w sklepie internetowym e-promag.pl i dokonaniu co najmniej jednego zakupu przez sklep internetowy w okresie trwania Programu o wartości powyżej 100 zł netto. Korzystając z Programu Lojalnościowego E-SKARBONKA Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z zasadami i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Produkty objęte Programem Lojalnościowym, zasady premiowania i odbierania nagród

Program Lojalnościowy obejmuje cały asortyment z oferty handlowej Organizatora, znajdujący się w sklepie internetowym e-promag.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego wyłączenia wybranych grup asortymentowych z Programu, poszczególnych promocji lub indywidualnych ofert specjalnych. Informacja o wyłączonych z Programu grupach produktów lub promocjach, dostępna będzie na stronie internetowej e-promag.pl przy opisie tych produktów lub w Dziale Sprzedaży Wysyłkowej PROMAG S.A.

Organizator zastrzega sobie też prawo do dodatkowego premiowania wybranych grup asortymentowych w Programie, jednostkowych, dodatkowych promocji lub indywidualnych ofert specjalnych. Informacja o grupach produktów lub promocjach punktowanych dodatkowo dostępna będzie na stronie internetowej e-promag.pl przy opisie tych produktów lub w Dziale Sprzedaży Wysyłkowej PROMAG S.A.

Premiowanie:

Punkty pojawiają się na koncie Uczestnika po dokonaniu zakupu i jego opłaceniu w sklepie internetowym e-promag.pl, w dedykowanej zarejestrowanemu Użytkownikowi Programu „E-SKARBONCE”.

Do naliczania punktów brane są pod uwagę tylko faktury opłacone. Zapłata faktury musi nastąpić w wyznaczonym terminie płatności. Za datę opłacenia faktury uważa się datę wpływu środków na konto Organizatora. Za opłacone zgodnie z powyższymi zasadami zakupy w w naszym sklepie o wartości 100 zł netto Uczestnik otrzymuje 5 punktów.

Zakup w sklepie o wartości 100 PLN netto to 5 Punktów w E-SKARBONCE.

Informacja o zgromadzonych przez Uczestnika Punktach jest dostępna po zalogowaniu na koncie Uczestnika w sklepie internetowym e-promag.pl. Każdorazowo po naliczeniu punktów informacja ta będzie wysyłana pocztą elektroniczną na podany podczas rejestracji przez Uczestnika adres e-mail.

Uczestnik Programu ma możliwość gromadzenia punktów w E-SKARBONCE oraz wykorzystania ich w dowolnym momencie trwania Programu z zastrzeżeniem, że:

  • Uczestnik Programu może jednorazowo maksymalnie wykorzystać 2000 punktów. Czyli jednorazowy rabat nie może przekroczyć kwoty 2000 PLN netto
  • Punkty gromadzone na koncie uczestnika posiadają 2-letni okres ważności - utracą zatem swoją ważność po okresie dwóch lat od momentu ich naliczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o punktach tracących ważność i będzie miał 14 dni na ich wykorzystanie. Informacja ta będzie wysyłana pocztą elektroniczną na podany podczas rejestracji przez Uczestnika adres e-mail

Wartość 1 Punktu w E-SKARBONCE to 1 PLN netto

Warunki odebrania rabatu

Punkty zgromadzone w E-SKARBONCE Uczestnik może zamienić na rabat podczas składania kolejnych zamówień w sklepie e-promag.pl.

Aby zamienić Punkty na rabat Uczestnik powinien:

  • zalogować się w sklepie e.promag.pl
  • złożyć zamówienie poprzez dodatnie produktów do koszyka,
  • zadeklarować chęć skorzystania z rabatu w zamian za uzbierane w E-Skarbonce Punkty, poprzez wybranie na zamówieniu opcji „realizuj rabat” Przy korzystaniu z rabatu obowiązuje zasada , że wartość zamówienia netto musi być co najmniej dwukrotnie wyższa od wartości rabatu za Punkty z którego chce skorzystać Klient. Przykładowo. aby odebrać rabat za 5 Punktów w Programie (wartość netto rabatu 5 PLN ) należy złożyć zamówienie na kwotę nie mniejszą niż 100 PLN netto

Zarejestrowane na Koncie Uczestnika punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę, stanowić podstaw do zmniejszania należności wobec Organizatora, przekazywane osobom trzecim lub innym podmiotom, ani łączone z punktami innych Uczestników.

Rabaty otrzymywane za zgromadzone na koncie E-SKARBONKA Punkty nie łączą się z innymi rabatami, jakie Klienci mogą otrzymać w sklepie e-promag.pl

W przypadku zwrotu towarów lub innego typu korekt powodujących zmniejszenie obrotu na koncie Uczestnika ilość Punktów zostanie zmniejszona proporcjonalnie do dokonanych korekt.

8. Reklamacje

Reklamacje co do przebiegu Programu Lojalnościowego mogą być zgłaszane Organizatorowi wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma Organizatorowi.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Programu Lojalnościowego zostanie poinformowany o decyzji z zachowaniem formy pisemnej.

9. Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie rabatów za Punkty w imieniu Uczestnika przez osoby nieupoważnione.

Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika z Programu, jeżeli ten nagminnie płaci z opóźnieniem i posiada zaległości płatnicze wobec Organizatora. W tym przypadku brana jest pod uwagę całość rozliczeń z Organizatorem, nie tylko zamówienia realizowane przez sklep internetowy e-promag.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Uczestników.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym. Informacja o tym fakcie powinna dotrzeć do Organizatora z zachowaniem formy pisemnej na adres poczty elektronicznej sklepu sklep@e-promag.pl.

Uczestnik Programu Lojalnościowego może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. Punkty wynikające z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym zostaną w takim przypadku anulowane.

Organizator zastrzega sobie w przyszłości prawo do odwołania Programu Lojalnościowego, z zastrzeżeniem, że okres na wykorzystanie zgromadzonych Punktów wynosić będzie 60 dni licząc od daty powiadomienia o odwołaniu.

Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego rozwiązywane będą w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku polubownego rozwiązania rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2022

Program e-Skarbonka Zamów katalog NEWSLETTER
Promag S.A. Reviews with ekomi-pl.com

do góry   Promag